ادامه از صفحه ی قبل :

اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
● در صورتی که بیمه شده بدون احتساب سوابق پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با
نرخ های۱۲و۱۴درصد، شروط ماده ۷۵ قانون را احراز نماید.
● سوابق مازاد سنی
● سوابق کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیر دولتی
تاریخ وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا تاریخ ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی مندرج در نظریه کمیسیون پزشکی ملاک بررسی احراز شرایط ماده ۷۵ قانون و تعیین میزان مستمری خواهد بود.

محاسبه متوسط دستمزد و مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار بر اساس تبصره ماده ۷۵ قانون به ترتیب مقرر در ماده ۷۲ قانون و تبصره ۲ آن به شرح ذیل می‌باشد:
● از آنجائیکه مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری و دستمزد ایام بیماری جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب می‌گردد، در مواردی که بیمه شده کل دوره زمانی ظرف ۷۲۰ روز قبل از ابتلاء به بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار را مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری دریافت نموده باشد، حقوق و مزایای ظرف ۷۲۰ روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری ملاک محاسبه متوسط دستمزد قرار می‌گیرد.(به عبارت دیگر در مواردی که بیمه شده به موجب دریافت مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری فاقد حتی یک روز پرداخت حق بیمه ظرف ۷۲۰ روز قبل از ابتلاء به بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار باشد، حقوق و مزایای ظرف ۷۲۰ روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری ملاک محاسبه متوسط دستمزد قرار می‌گیرد).
● چنانچه بیمه شدگان اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا سایر گروه‌های خاص بیمه‌ای در حین پرداخت حق بیمه مربوطه درکارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل شده و یا به واسطه اشتغال از طریق طرح سابق بیمه رانندگان به طور همزمان حق بیمه پرداخت نموده باشند، در مدتی که به طریق مذکور حق بیمه پرداخت شده باشد، صرفاً پرداخت حق بیمه به صورت اجباری یا از طریق طرح سابق بیمه رانندگان که به واسطه اشتغال می‌باشد مبنای محاسبات خواهد بود. بدیهی است در هر حال و در صورت تحقق همزمانی پرداخت حق بیمه به دو یا چند طریق سوابق پرداخت حق بیمه به اعتبار اشتغال در کارگاه ملاک عمل قرارمی گیرد و به هیچ عنوان جمع دو یا چند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه به صورت اجباری و سایر گروههای بیمه‌ای جهت ارائه تعهدات قانونی موثر نخواهد بود.
جهت سهولت درک و تفهیم نحوه تعیین میزان مستمری ازکارافتادگی کلی بر اساس ماده” ۷۲″ قانون و تبصره دو آن الگوریتم ذیل ترسیم گردیده است:
مبالغ “الف”، “ب”و “ج” را به ترتیب ذیل تعریف می‌نمائیم:
در پایان عملیات محاسبه مستمری چنانچه رقم مستمری استحقاقی بدست آمده از حداقل دستمزد کارگر عادی در سال برقراری کمتر باشد میزان مستمری ازکارافتادگی کلی تا حداقل دستمزد همان سال ترمیم و قابل پرداخت خواهد بود.
میزان مستمری ازکارافتادگی کلی بیمه شدگانی که با احتساب سوابق بیمه پردازی آنان در قالب بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب۱۱‏‏/۹‏‏/۱۳۷۶ (با نرخ ۱۴%)، اقدام به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه و تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه خود به سوابق کامل ننموده‌اند و با سوابق موصوف شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی را احراز می‌نمایند در هر حال نباید از نصف حداقل مزد کارگر عادی در زمان برقراری بیشتر و از دو سوم آن(نصف حداقل مزد) کمتر باشد. به عبارت دیگر حداکثر مستمری این قبیل بیمه شدگان معادل یک دوم( ) و حداقل آن معادل یک سوم ( ) حداقل مزد کارگر عادی در زمان برقراری خواهد بود.
با عنایت به اینکه درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه بافندگان قالی، قالیچه، گلیم وزیلو مصوب ۱۱‏‏/۹‏‏/۱۳۷۶بطور مقطوع پنجاه درصد(۵۰%) حداقل دستمزد کارگر عادی می‌باشد، بنابراین در تعیین میزان مستمری سوابق بصورت کامل لحاظ می‌گردد.( بعبارت دیگر سنوات بیمه شدگان موصوف صرفاً در احراز شرایط به نسبت پنجاه درصد لحاظ خواهد شد.)

**حوادث ناشی از کار
به موجب مواد۷۱، ۷۳و۷۴ قانون، در صورت بروز حادثه ناشی از کار بیمه شدگان بدون در نظر گرفتن میزان سابقه پرداخت حق بیمه، استحقاق دریافت حمایت‌های کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از کار را خواهند داشت.
با توجه به اینکه ارائه حمایت‌های بلند مدت ناشی از کار منوط به بررسی حوادث و تایید ناشی از کار بودن آن
می باشد، بنابراین گزارشات تایید شده حوادث ناشی از کار و نظریه کمیسیون پزشکی به منظور ارائه حمایت‌های بلند مدت ازکارافتادگی ناشی از کار از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. نظر به حساسیت امر امکان برقراری و ارائه حمایت‌های ازکارافتادگی ناشی از کار در صورتی میسر خواهد بود که گزارش حادثه ناشی ازکار به صورت مکانیزه از طریق واحد امور فنی بیمه شدگان در سیستم ثبت گردیده باشد.
در گروه حوادث ناشی از کار حمایت‌ها عبارتنداز:
● مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار
● مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار
● غرامت مقطوع نقص عضو

مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار
در صورت وقوع حادثه ناشی ازکار و تحقق بند “الف” ماده۷۰ قانون بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون، به موجب ماده۷۱ قانون بیمه شده استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.
تعیین مبلغ مستمری استحقاقی و قابل پرداخت ازکارافتادگی کلی ناشی از کار مطابق بند های«۲۳ و ۲۴» می‌باشد.

**مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار
در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و تحقق بند “ب” ماده۷۰ قانون بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی
موضوع ماده ۹۱ قانون، به موجب ماده ۷۳ قانون بیمه شده استحقاق دریافت مستمری ازکارافتاده جزئی ناشی از کار را خواهد داشت.
در اجرای ماده ۷۳ قانون و به منظور تعیین میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی کلیه سوابق پرداخت حق بیمه مورد قبول تا تاریخ تحقق ازکارافتادگی جزئی لحاظ می‌گردد.
مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار بر اساس ماده ۷۳ قانون پس از تعیین مستمری استحقاقی مطابق بند« ۲۳» طبق فرمول ذیل تعیین می‌گردد:
تشخیص حوادث ناشی از کار منجر به فوت یا ازکارافتادگی کلی مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب تبصره «۵» ماده «۴» آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند «ب» و تبصره«۳» ماده «۴» قانون تامین اجتماعی ‏- در خصوص صاحبان حرف و مشاغل آزاد‏- (مصوب ۲۹‏/۷‏/۱۳۶۶) به عهده کمیسیونی مرکب از مسئول واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، مسئول شعبه و بازرس فنی با رعایت مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. بنابراین بیمه شدگان مذکور (صاحبان حرف و مشاغل آزاد) صرفاً از مستمری ازکارافتادگی کلی(ناشی و غیر ناشی از کار) بهره مند خواهند شد و حمایت ازکارافتادگی جزئی و غرامت مقطوع نقص عضو برای این افراد موضوعیت نخواهد داشت.
مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار آن دسته از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که در حین استفاده از مستمری مذکور، مشمول مقررات سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی قرار می‌گیرند تا زمانی که سابقه پرداخت حق بیمه خود نزد سازمان تأمین اجتماعی را برابر ضوابط و مقررات قانونی مربوط به نقل و انتقال
حق بیمه به سایر صندوق‌ها منتقل ننمایند، علی رغم شمول مقررات صندوق مقصد بر ایشان همچنان قابل پرداخت بوده و مادامی که سوابق آنها در سازمان تأمین اجتماعی محفوظ باشد پرداخت مستمری یاد شده با لحاظ مفاد بندهای “۲” و” ۳″ ماده ۹۳ قانون تامین اجتماعی ادامه خواهد داشت.
پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار آن دسته از بیمه‌شدگان که پس از شمول مقررات سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی بر آنها، سوابق بیمه‌ای خود را نیز از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق دیگر منتقل می‌نمایند از تاریخ انتقال سابقه ( تاریخ صدور چک توسط شعبه) به علت حذف سابقه در سازمان تامین اجتماعی، قطع می‌گردد.
هرگاه مستمری بگیر ازکارافتاده جزئی مشمول دریافت مستمری‌های بازنشستگی و یا ازکارافتاده کلی گردد یا فوت نماید، رعایت موارد ذیل الزامیست:
● توقف پرداخت مستمری ازکار افتادگی جزئی از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی یا بازماندگان.
● میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی متعلقه می‌بایست به عنوان قسمتی از دستمزد بیمه شده تلقی و حسب مورد در تعیین متوسط دستمزد مبنای محاسبه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و یا بازماندگان منظور گردد.
● نظر به اینکه مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی متوسط دستمزد مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون و مبنای احتساب مستمری‌های ازکارافتادگی کلی و بازماندگان تبصره”۲″ ماده ۷۲ قانون می‌باشد در تعیین متوسط دستمزدهای مذکور می‌بایست مبلغ مستمری ازکارافتادگی جزئی همانند یکی از عناوین حقوق و مزایای بیمه شده عیناً حسب ماهها و روزهای مربوطه به دیگر حقوق و مزایای بیمه شده افزوده گردد (به عبارت دیگر در احتساب ازکارافتادگی جزئی به عنوان بخشی از دستمزد ضروری است به این مهم توجه نمایند که چنانچه بیمه شده ظرف ۷۲۰ روز و یا در محاسبه آخرین دو سال مورد بحث در ماهها و یا روزهائی فاقد کارکرد بوده و در نتیجه دستمزدی نداشته باشد مبلغ مستمری جزئی نیز قابل احتساب نخواهد بود )
● با توجه به این نکته که مبلغ مستمری جزئی مشمول کسر حق بیمه شناخته نشده لذا در رابطه با احتساب آن به عنوان بخشی از دستمزد رعایت حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ضروری نمی‌باشد (به عبارت دیگر مبلغ مستمری ازکارافتادگی جزئی می‌تواند مازاد بر حداکثر میزان حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در تعیین متوسط دستمزد مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی یا بازماندگان منظور گردد).
در صورت فوت بیمه شده مشمول دریافت حمایت ازکارافتادگی جزئی ناشی ازکار و عدم احراز شرایط برقراری مستمری بازماندگان، مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار از تاریخ فوت مختومه می‌گردد.
با توجه به تعریف ازکارافتادگی جزئی در بند ۱۴ ماده ۲ قانون و امکان اشتغال و بیمه پردازی این قبیل مستمری بگیران، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی بدون رعایت ماده ۱۱۱ و ماده ۸۹ قانون بوده و به واسطه دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی نمی‌توانند از حمایت‌های درمانی سازمان بهره مند گردند.
در پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی رعایت ماده ۹۴ قانون بجز در موارد کمک ازدواج و عائله مندی و بیمه بیکاری الزامی است.
در مواردی که مستمری ازکارافتادگی جزئی به علت برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی، بازنشستگی و بازماندگان مختومه و به عنوان قسمتی از دستمزد در تعیین میزان مستمری‌های مذکور در نظر گرفته شود چنانچه مستمری استحقاقی بیش از حداقل سال پرداخت تعیین گردد و کارفرما در اجرای تبصره”۱″ ماده ۶۶ قانون بری الذمه نشده باشد، وصول خسارات وارده به سازمان در اجرای ماده ۶۶ قانون(صرفاً به میزان ازکارافتادگی جزئی) به قوت خود باقی خواهد ماند و در صورتی که در سالهای آتی در اجرای ماده ۹۶ قانون میزان مستمری پرداختی به حداقل مستمری کاهش یابد اجرای ماده ۶۶ قانون جهت مستمری ازکارافتادگی جزئی متوقف خواهد شد.

غرامت مقطوع نقص عضو
در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و تحقق بند “ج” ماده۷۰ قانون بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون، به موجب ماده ۷۴ قانون بیمه شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت.
در اجرای ماده ۷۴ قانون و به منظور تعیین میزان غرامت مقطوع نقص عضو کلیه سوابق پرداخت حق بیمه مورد قبول لغایت پایان استراحت پزشکی متصل به حادثه (تاریخ تحقق)در نظر گرفته خواهد شد. مبنای تعیین متوسط دستمزد تاریخ وقوع حادثه ناشی از کار می‌باشد.
غرامت مقطوع نقص عضو بر اساس ماده۷۴ قانون پس از تعیین مستمری استحقاقی مطابق بند ۲۳ از طریق فرمول زیر تعیین می‌گردد:

مطالعه بیشتر بستن