تحول در وکالت

تنها نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی در کشور، مسیر وکالت را با دوکارویژه عوض کرده است: تخصصی شدن وکالت، تشکیل شورای عالی وکالت. ماحصل این اقدامات در ابتدا جامعه وکالت را خشنود کرده و در ادامه باعث ارتقای حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه می‌شود. با شورای عالی وکلا امور وکلا به

 

دست خود وکلا به بهترین نحو پیگیری می‌شود؛ با تخصصی شدن وکالت هم عدالت دست‌یافتنی‌تر می‌شود. گرانیگاه این موفقیت‌ها، استفاده تنها نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی در کشور از تجارب و نظرات سلایق گوناگون و متخصصان زبده حقوقی است.

مطالعه بیشتر بستن