رویداد تصمیم‌سازان آینده

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم و شگرف جمع‌سپاری و عمومی‌سازی امور، بی‌شک یکی از

اصلی‌ترین راهکارهای حل مشکلات مردم است. موفقیت در پیاده‌سازی چنین رویکردهایی مستلزم آمادگی نیروی انسانی کشور به ویژه ظرفیت نخبگان (علمی) و خبرگان(تجربی) کشور است که تحقق این مهم نیز در گروی شناسایی، آموزش و به کارگیری عملی آنان در حل مسائل خرد تا کلان حکمرانی است.
دکتر علی بهادری جهرمی اظهار داشت: برگزاری اولین رویداد «تصمیم سازان آینده» تلاشی جهت آغاز این مسیر بزرگ و ضروری است که می‌تواند نوید بخش حرکت در مسیر شناسایی، آموزش و ارتقاء ظرفیت نخبگان جوان در شبکه‌ای منسجم و هدفمند و همچنین بهره‌گیری از آن جهت تولید راهکارهایی برای حل مسائل ملی، باشد.
وی اضافه کرد: به زعم من خواستگاه اصلی حکمرانی مردمی تعالیم اجتماعی
و عمومی اسلامی است که اقامه قسط و عدل را درگرو اقدام جمعی عموم مردم می‌داند.
دکتر علی بهادری جهرمی افزود: با این تعبیر احیای حقیقی حقوق عامه در گروی اتخاذ رویکردهای حکمرانی مردمی در تمامی حوزه های اجتماعی و عمومی است. نهادهایی همچون مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با بهره‌گیری از توان بیش از ۴۳ هزار وکیل و کارشناس رسی دادگستری مسئولیتی سنگین در زمینه شناسایی،
تقویت و معرفی خبرگان و نخبگان به بدنه حاکمیت یا گرداوری و انتقال دستاوردهای نظری و عملی ایشان در جهت به‌کارگیری آن‌ها در حوزه‌های مورد نیاز حکومت خواهند داشت. گفتنی است: این رویداد فراخوانی برای کلیه عزیزانی است که احساس می‌کنند برای حل مسائل حکمرانی می‌توانند حرفی داشته باشند و می‌دانند حل مشکلات مردم در گروی به پا خواستن کل مردم در این جهت خواهد بود.

مطالعه بیشتر بستن