ادامه از صفحه قبل :

اطفال یکی دیگر از مواردی است که با حضور قاضی زن قضاوت بهتری خواهد داشت.»
وی با طرح پرسشی خاطرنشان می‌کند: «تحقیقات مقدماتی جرایم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال به جز جرایم مربوط به جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه‌ی ۷ و ۸ که به طور مستقیم در دادگاه صورت می‌گیرد، در دادسرای ویژه‌ی نوجوانان به عمل می‌آید. که خانم‌ها در این دادسرا حضور دارند ولی پرسش این جاست که چرا خانم‌ها نباید در دادگاه اطفال به عنوان قاضی شعبه حضور داشته باشند تا به پرونده‌هایی که درباره‌ی اطفال است و حساسیت زیادی دارد، رسیدگی کنند؟»

اطفال یکی دیگر از مواردی است که با حضور قاضی زن قضاوت بهتری خواهد داشت.»
وی با طرح پرسشی خاطرنشان می‌کند: «تحقیقات مقدماتی جرایم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال به جز جرایم مربوط به جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه‌ی ۷ و ۸ که به طور مستقیم در دادگاه صورت می‌گیرد، در دادسرای ویژه‌ی نوجوانان به عمل می‌آید. که خانم‌ها در این دادسرا حضور دارند ولی پرسش این جاست که چرا خانم‌ها نباید در دادگاه اطفال به عنوان قاضی شعبه حضور داشته باشند تا به پرونده‌هایی که درباره‌ی اطفال است و حساسیت زیادی دارد، رسیدگی کنند؟»

مطالعه بیشتر بستن