ادامه از صفحه قبل :

مشکلات و چالش‌های مراجع شبه قضایی؛ (خ‌) نحوه پرداخت حق‌الزحمه یا مزایا به اعضاء.
سازمان بازرسی کل کشور در راستای این دستورالعمل، ضمن بررسی گزارش‌های مردمی و یا گزارش واصله از سایر مراجع ذی‌ربط، نتایج حاصله را به معاون اول قوه قضاییه اعلام می‌کند (مواد ۲۷ تا ۲۹ دستورالعمل).

۳. نظارت بر عملکرد نمایندگان قوه قضاییه در دستگاه‌های اجرایی، مراجع شبه قضایی یا مراجع بین‌المللی
کلیه نمایندگان قوه قضاییه در مراجعی که به‌موجب قوانین و مقررات، در سطح ملی (کشوری‌) یا حوزه‌های قضایی ایجاد شده و یا نمایندگانی که به‌موجب تفاهم‌نامه‌ با مراجع بین‌المللی، همکاری دارند مشمول نظارت این دستورالعمل می‌باشند (ماده ۲ دستورالعمل).
«نماینده قوه قضاییه»، قاضی یا کارمند شاغل قوه قضاییه که با توجه به سمت یا تخصص و به‌موجب قانون یا ابلاغ از سوی مقام‌های مجاز که در این دستورالعمل تعیین‌شده‌اند، عهده‌دار نمایندگی قوه قضاییه جهت مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، نظارت، انشاء رأی و یا همکاری با دستگاه‌های اجرایی، مراجع شبه قضایی یا مراجع بین‌المللی می‌باشد (بند (ث) ماده ۱ دستورالعمل).
«مرجع درخواست تعیین نماینده» یکی از مراجع سیاست‌گذاری، نظارتی، شبه قضایی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در مواردی که قانون، یک یا چند نماینده از قوه قضاییه را به‌عنوان عضو آن مرجع تعیین کرده است (بند (ج) ماده ۱ دستورالعمل).
حسب تقاضای مرجع درخواست تعیین نماینده،‌ اختیار تعیین و صدور ابلاغ نمایندگان در مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات، انتخاب نماینده توسط قوه قضاییه یا دادگستری‌ها تعیین شده است، بدین شرح عمل می‌شود: (الف) در سطح ملی (کشوری‌)، در محدوده تفویض اختیار یا موارد ارجاعی خاص، بر عهده معاون خواهد بود. (ب) در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها ‎ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض می‌شود. صدور ابلاغ قضات صادر‌کننده رأی در مراجع شبه قضایی در سطح ملی (کشوری‌) توسط رئیس قوه قضاییه انجام می‌شود (ماده ۴ دستورالعمل).
هر نماینده صرفاً می‌تواند در یک مرجع سیاست‌گذاری، نظارتی یا شبه قضایی و برای یک دوره دوساله، نمایندگی داشته باشد؛ مگر در مواردی که نمایندگی به‌موجب قانون، قائم به سمت یا مقید به زمان خاص باشد، یا تخصص نماینده چنین اقتضایی داشته باشد (ماده ۶ دستورالعمل).
انتخاب نماینده برای یک حوزه قضایی از بین قضات و کارمندان سایر حوزه‌های قضایی ‌همان استان در صورت اقتضای ضرورت و عدم منع قانونی بلامانع است (ماده ۷ دستورالعمل).
نظارت منسجم، مستمر و نظام‌مند بر عملکرد نمایندگان، بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد (ماده ۱۸ دستورالعمل).
منظور از «نظارت»، انجام پایش، بررسی و ارزیابی نظام‌مند تصمیمات، عملکرد، کارایی، اثربخشی و سلامت نمایندگان قوه قضاییه که به شکل سیستمی، برنامه‌ای، نوبه‌ای و موردی می‌باشد (بند (چ) ماده ۱ دستورالعمل).
نظارت بر عملکرد نمایندگان شامل بررسی این موارد می‌باشد: (الف) نحوه اجرای قوانین و مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌های قوه قضاییه؛ (ب) اعتبار ابلاغ نماینده؛ (پ) تجربه و تخصص نماینده؛ (ت‌) ساعات حضور و رعایت نظم و انضباط؛ (ث‌) نحوه عملکرد و تأثیرگذاری در انجام امور نمایندگی؛ (ج) حق‌الزحمه و مزایای دریافتی؛ (چ) مشکلات و موانع ایفای دقیق و صحیح وظایف نمایندگی (ماده ۱۹ دستورالعمل).
«ناظران» فرد یا گروهی متشکل از شاغلان اداره کل و یا نمایندگان بخش‌های ستادی و قضایی قوه قضاییه یا دستگاه‌های نظارتی مرتبط با این دستورالعمل ازجمله دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور می‌باشند که برای انجام نظارت بر عملکرد نمایندگان قوه قضاییه و مراجع شبه قضایی که در سطح ملی (کشوری‌) توسط معاون اول قوه قضاییه و در سطح استانی توسط رئیس‌کل دادگستری استان، انتخاب می‌شوند (بند (ح) ماده ۱ دستورالعمل).
معاون اول قوه قضاییه، ناظران ملی (کشوری‌) را از میان شاغلان اداره کل و در صورت ضرورت از سایر حوزه‌های ذی‌ربط قوه قضاییه، ازجمله بخش‌های ستادی و قضایی، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور با ‌هماهنگی رؤسای آن‌ها، انتخاب و احکام آنان را صادر می‌نماید. این ناظران، عهده‌دار نظارت و بررسی عملکرد نمایندگان در حدود مقررات قانونی و حکم مأموریت ابلاغی هستند (ماده ۲۰ دستورالعمل).
رؤسای کل دادگستری استان‌ها ناظرانی را جهت نظارت بر نمایندگان حوزه قضایی استان، از میان شاغلان مراجع متناظر استانی، انتخاب و احکام مأموریت آنان را صادر می‌نمایند (ماده ۲۱ دستورالعمل).

ختم کلام
ارتقای کارایی و اثربخشی‌ دیوان عدالت اداری به اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها (بند ۸ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی ۲۹. ۷. ۱۳۸۱) و کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات (بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی ۳۱. ۱. ۱۳۸۹) وابسته می‌باشد.
در دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی مصوب ۷. ۱. ۱۳۹۹، سه سطح جهت اعمال مؤثر این نظام نظارتی و بازرسی همچنین کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل قابل‌شناسایی است.
در سطح «نظارت بر آرای نقض شده مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری»، این مرجع مکلف شده است مجموع آراء نقض شده ‌هر یک از مراجـع شبه قضایی که نماینـده قوه‏‏ قضاییه در آن حضور دارد را هر سه ماه یک‌بار برای معاون اول قوه قضاییه ارسال می‌نماید. چنانچه آمار آراء نقض شده از‌ هر ‌مرجع بیش از ده درصد باشد، معاون اول قوه قضاییه با تشکیل یک کارگروه، علل نقض آراء را بررسی و راهکارهای مقتضی جهت پیشگیری و رفع مشکلات را احصاء و اجرایی می‌نماید.
در سطح «نظارت و بازرسی مراجع شبه قضایی»، سازمان بازرسی کل کشور در بازرسی سالانه از دستگاه اجرایی، از مراجع شبه قضایی نیز نظارت و بازرسی می‌کند و در مواردی که با سوء جریان اداری مواجه شود اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهد. نسخه‌ای از گزارش بازرسی و نتایج نظارت به معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌شود.
«نظارت بر اشخاص عهده‌دار نمایندگی قوه قضاییه در دستگاه‌های اجرایی، مراجع شبه قضایی یا مراجع بین‌المللی» در سطح ملی (کشوری‌) بر عهده معاون اول قوه قضاییه و در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها بر عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.

مطالعه بیشتر بستن

 دیدار مقامات قضائی شهرستان بن با خانواده معظم شهدا

همزمان با هفتمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر رئیس دادگستری و دادستان دادسرای عمومی شهرستان بن با حضور در منزل شهید سرافراز مرزبان و دیدار با خانواده معزز ایشان، یاد و خاطره این شهید بزرگوار و تمامی شهداء انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان در این دیدار مهدی فقیهی نژاد رئیس دادگستری شهرستان بن ضمن تبریک دهه مبارک فجر این ایام را فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردها و خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست. وی با تأکید بر اینکه اقتدار امروز جمهوری اسلامی در جهان حاصل مجاهدتها و خون شهداست خاطرنشان کرد: یکی از تکالیف مسئولان در برهه حساس کنونی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداری هرچه بیشتر از آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) است.

مطالعه بیشتر بستن