کمیسیون بند ۲۰ماده ۵۵ قانون شهرداری

مستند قانونی تشکیل کمیسیون :
مستند قانونی تشکیل این کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری است که مقرر می‌دارد : «جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها،کارگاهها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه ها، دکان ها ، اصطبل چارپایان، مراکز دامداری، همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری نماید. شهرداری می بایست در تخریب کوره های آجر و گچ و آهکپزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کرن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلو گیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.»


تبصره- شهرداری درمورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک با نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که ازطرف شورای شهر انتخاب میشوند، تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا درمهلت مقرر شخصاً اقدام نکند، شهرداری بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمود.

صلاحیت کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
بر این مبنا، کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان با تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل ، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج از شهر میباشد و اعتراض صاحب ملک باید ظرف ده روز به کمیسیون یاد شده تحویل داده شود. تصمیم قطعی شهرداری در ارتباط با واحدهای موجد مزاحمت و رای کمیسیون بند ۲۰ براساس بندهای ۱و۲ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد. بدیهی است تا زمانی که رای کمیسیون مزبور به طریق قانونی نقض نشده ویا دستور موقت برای جلوگیری از اجرای آن توسط دیوان عدالت اداری صادر نگردد، لازم الاجرا خواهد بود.

تشکیلات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ :
این کمیسیون از ۳ عضو تشکیل می شود تمامی اعضا توسط شورای اسلامی شهر انتخاب میشوند. در عمل شورای اسلامی شهر ، نمایندگان بهداشت ، شهرداری و قوه قضائیه را به عنوان اعضا این کمیسیون معرفی می نماید . جلسات کمیسیون مزبور با حضور هر سه نفر اعضا رسمیت می یابد و مناط اعتبار رای اکثریت مطلق می باشد .
در شهرهای بزرگ کمیسیون فوق دارای دبیرخانه مستقل با پرسنل مورد نیاز فعالیت می نماید اما در شهرهای کوچک به علت حجم کم کار کمیسیون ، فاقد دبیرخانه بوده و امورات کمیسیون را احدی از پرسنل با ابلاغ رسمی شهردار انجام می دهد. فلذا در شهرهای دارای دبیرخانه دعوت‌نامه با امضای دبیر کمیسیون و در شهرهای فاقد دبیرخانه دعوت نامه با امضای شهردار یا قائم مقام ایشان صورت می‌گیرد.
محل تشکیل جلسات توسط شهرداری تعیین می گردد. در صورتی که در ساختمان شهرداری محل مناسبی باشد، کمیسیون در ساختمان شهرداری و در غیر این صورت
در هر محلی که شهرداری تعیین نماید کمیسیون
برگزار می‌گردد.

نحوه رسیدگی
رسیدگی به مشاغل مزاحم و آلاینده شهری بدین شکل است که شهرداری، حسب اطلاع واصله از شهروندان و یا با توجه به گزارش مامورین شهرداری شغل موجد مزاحمت را تشخیص، مراتب آلایندگی و مزاحمت شغلی و کسبی واحد متخلف را به متصدی آن ابلاغ می نماید. در ابلاغیه به مخاطب برای تعطیلی یا اجرای تمهیدات و انتقال به خارج از شهر، مهلت مناسبی داده می شود. اگر صاحب ملک به نظر شهرداری اعتراضی داشته باشد باید ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفرکه توسط شورای اسلامی شهر تعیین می گردد تقدیم دارد. اعتراض مالک در دبیرخانه کمیسیون ( شهرداری ) ثبت و توسط دبیر کمیسیون ( شهرداری ) اعضای کمیسیون دعوت می گردند. کمیسیون در اولین جلسه خود موضوع را بررسی و در صورت نیاز به حضور مالک ، مقرر خواهد نمود تا در جلسه دیگری از مالک نیز دعوت بعمل آید و یا اینکه با مطالعه و بررسی لایحه اعتراضیه مالک و درخواست شهرداری با در نظر گرفتن قوانین و مقررات جاری نسبت به صدور رای اقدام می نماید. هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکند و یا شخصاً دستور اجرای رای را نکرده باشد، شهرداری به وسیله مأمورین خود راسا اقدام خواهد نمود. بدیهی است به منظور جلوگیری از تبعات سیاسی و اجتماعی لازم هنگام تعطیل نمودن اماکن و یا انتقال محل کسب به خارج از شهر قبل از اجرای تصمیم شهرداری یا رأی کمیسیون، با فرمانداری و دادگستری محل هماهنگی لازم صورت می‌پذیرد.

مطالعه بیشتر بستن