ادامه قوانین مرتبط با آئین نامه معاملات شهرداری تهران(مصوب: ۲۵/۰۱/۱۳۵۵ )


مناقصه
ماده ۷:
در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر شود:
۱. نوع و مقدار کالا و یا کار یا خدمت با ذکر مشخصات .
توضیحات: با عنایت به آنچه که در مورد کار کالا و خدمت ذکر توضیحات داده شده است ( ماده سه) در این قسمت به تعریف موارد ذیل می پردازیم .
نوع: منظور تعیین وتصریح مصداق کالای مدنظر دستگاه مناقصه گزار است
مقدار: شامل تعداد ومیزان اقلام یاکالا یا خدمتی است که دستگاه مناقصه گزار در راستای تامین نیازمندی های خود در آگهی و یا اسناد مناقصه پیش بینی می کند.


مشخصات: در راستای تعیین و اعلام قیمت و به منظور جلوگیری از انحراف قیمت شرکت کنندگان ؛ دستگاه
مناقصه گزار می بایست شرایط فنی و اجرایی مورد نیاز خود را در آگهی و اسناد مناقصه یا مزایده اعلام نماید.
۲. مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت کلا یا بعضا تاخیر نماید.
توضیحات: مدت قرارداد بدین معنی که چنانچه امورات، مربوط به خرید کالا یا کار یا خدمت است میبایست طول مدت زمان انجام یا زمان تحویل کار یا کالا یا خدمت مشخصا درآگهی پیش بینی گردد، دستگاه مناقصه گزار محل ونحوه تحویل موارد اعلامی در آگهی را جهت اطلاع شرکت کنندگان اعلام می‌نماید.همچنین مناقصه گزار می بایست میزان خسارت را در راستای عدول شرکت کنندگان در خصوص عدم ایفای تعهدات در آگهی یا اسناد معامله پیش بینی نماید.
۳. تصریح این که بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
توضیحات: شرکت کننده مکلف است قیمت پیشنهادی خود را بدون هیچ گونه ابهام و خدشه ای مطابق شرایط مندرج در آگهی و اسناد اعلام و در راستای جلوگیری از افشای مبلغ توسط دستگاه مناقصه گزار یا مبادی ذی ربط در پاکت لاک و مهر شده ارائه نماید.
۴. مدت قبول پیشنهادها.
۵. محل تسلیم پیشنهادها.
توضیحات: مربوط به تشریفات معامله میباشد و مناقصه گزار می بایست مدت و محل دریافت پیشنهادات را در آگهی به صراحت اعلام نماید.
۶. میزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده شهرداری پایتخت در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.
توضیحات: میزان سپرده شرکت در مناقصه به علت حجم پایین کار درگذشته ( سال تصویب آیین نامه ) صرفا به صورت نقد در آیین نامه ذکر گردیده که با اصلاح ماده ۳۵ آیین نامه معاملاتی(اصلاحی ۱۳۹۰ ) امکان جایگزینی وجوه نقد با ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده وجود دارد. که این امر باعث تسهیل کار برای متقاضیان جهت انجام رقابت و شرکت در مناقصه یا مزایده می شود.
۷. میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن .
توضیحات: دستگاه مناقصه گزار مکلف است میزان تضمین و نحوه ترتیب دریافت و استرداد آن در آگهی یا اسناد مربوطه را پیش بینی نماید و نمیتواند صرفا به این موضوع که در قرارداد پیش بینی شده است اکتفا کند.
۸. حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده ضرورت دارد.
توضیحات: دستگاه مناقصه گزار میبایست حداکثر زمان بررسی پیشنهادات و اعلام تصمیم کمیسیون مربوطه را در اسناد مناقصه یا مزایده قید کرده و در صورتی که معامله دارای برنده باشده زمان ابلاغ را اعلام نماید.
۹. روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشناددهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه .
توضیحات: دستگاه مناقصه گزار در راستای رعایت حقوق شرکت کنندگان میبایست اطلاع کامل از روز، ساعت و محل برگزاری و نحوه حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه یا مزایده را در آگهی یا اسناد اعلام نماید تا این امر به صورت سلیقه ای دستخوش تغییرات نگردد.
۱۰. میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص شهرداری پایتخت پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
توضیحات: دستگاه مناقصه گزار در صورتی که میخواهد قبل از انجام کار پیش پرداختی را تخصیص دهد میبایست در آگهی یا اسناد خود اعلام و نحوه پرداخت و واریز آن را به صورت شفاف بیان کرده که این امر باعث تشویق متقاضیان برای شرکت درمناقصه یا مزایده و اعلام قیمت پیشنهادی با سود کمتر خواهد شد.
۱۱. محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم .
توضیحات: دستگاه مناقصه گزار مکلف به اعلام محل فروش یا ارائه اسناد و نقشه میباشد و این اختیار را به مناقصه گزار اعطا نموده که براساس درجه اهمیت، اسناد مناقصه یا مزایده و نقشه را به صورت رایگان و یا فروش ارائه نماید.
۱۲. محل توزیع نمونه های ضمانت نامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در این صورت ضمانت نامه عینا مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید این که مورد قبول است باید امضا و ضمیمه پیشنهاد شود.
توضیحات: با توجه به اینکه ضمانت نامه های تنظیمی در بانکهای عامل کشور تفاوت چشم گیری نسبت بهم دارد، لذا نمونه آن در اسناد معامله تهیه نشده و این بند توسط دستگاه اجرایی متروکه گردیده است.
۱۳. تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری پایتخت موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه می باشد.
توضیحات:دستگاه مناقصه گزار شرایط مربوط به انجام معامله در آگهی و اسناد را برای شرکت کنندگان تصریح نموده و متقاضیان با دادن پیشنهاد،اسناد و شرایط اعلامی و تکالیف مربوط به انجام معامله در شهرداری را می پذیرند و با تمامی شرایط مناقصه مذکور حاضر به قبول تقاضای دستگاه مناقصه گزار شده و نیز تکالیف شهرداری در خصوص پیشنهادات رسیده و همچنین نحوه رسیدگی به آن تصمیم گیری و نسبت به شرایط مندرج در قرار داد توسط قانون گذار پیش بینی گردیده است .

ماده ۸:
شهرداری پایتخت در صورتی که ذکر و شروط خاصی را علاوه بر آن چه در ماده ۷ ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر این که با‌قوانین و مفاد این آیین‌نامهمغایر نباشد می‌تواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نمایدبه طوری که داوطلبان قبل از تسلیم‌پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظورداشتن امتیازات جدید برای پرونده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد بههر عنوان ممنوع است.

توضیحات مرتبط با ماده ۸:
> در مورد ماده ۸ دو موضوع قابل بحث است
> مورد اول: علاوه بر بندهای ۱۳ گانه ماده ۷ آیین نامه معاملات شهرداری که موارد اعلامی در آگهی مناقصه را بیان می‌نماید، شهرداری می تواند به شرط عدم تناقض با آنچه که در آیین نامه ( وفق تداعی ماده ۱۰ قانون مدنی ) پیش بینی شده است شرایط دیگری را برای شرکت کنندگان مناقصه در نظر بگیرد و این اختیار به صراحت در ماده ۸ توسط قانونگذار منطوق گردیده است .
> مورد دوم: در مورد تحویل قرارداد دو فرضیه مطرح است:
الف: قرارداد همراه با اسناد مناقصه تحویل متقاضیان شرکت‌کننده قرار گیرد
ب: در زمان ارائه نقشه ها و شرایط مناقصه در زمان تشریفات به متقاضیان شرکت کننده نیازی به تحویل قرارداد نمی باشد .البته با این شرط که دستگاه مناقصه گزار در زمان انعقاد قرارداد حق دادن امتیاز خاصی به برنده مناقصه بیشتر از آنچه که در آگهی و اسناد بوده را ندارد .
آنچه که از منطوق ماده ۸ مستفاد می گردد دستگاه مناقصه‌گذار بهتر است با تسلیم شروط مناقصه، قرارداد تنظیمی را نیز تحویل شرکت کنندگان و رقابت کنندگان دهد.

ماده ۹:
در صورتی که شروط مناقصه که طبق مواد ۷ و ۸ باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن‌است نوع کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و‌تصریح محل معینی که نقشه‌ها و شرح شروط و مشخصات معامله در آن موجود است و ذکر این که پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با‌قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

توضیحات مرتبط با ماده ۹:
> در ماده ۹ سه موضوع اساسی مورد نظر قانونگذار است:
> مورد اول در خصوص انجام هزینه کمتر در آگهی مناقصه به ذکر مطالبی پرداخته که هزینه درج آگهی به تبع آن کاهش یابد.چنانچه در متن ماده هم به صراحت آمده است درصورتی که شروط مقرر در مواد ۷ و ۸ مفصل باشد نیازی به درج تمامی موارد مذکوردر ماده ۷ و ۸ در انتشار آگهی به دلیل هزینه بالا نمی باشد .
> مورد دوم مربوط به مواردی است که قانونگذار به منظور رعایت شرایط شرکت در معامله ( مناقصه / مزایده ) به شرکت کنندگان در آگهی اعلام میدارد که در راستای تصمیم گیری و ورود به رقابت توسط شرکت کنندگان موثر می باشد، شامل:
> موارد مطروحه شامل: مقدار کار یا کالا یا خدمت، محل تسلیم، میزان پیش پرداخت ، مدت و محل قبول پیشنهادات
در محاسبه پیشنهاد قیمت توسط شرکت کننده مناقصه ملاک عمل قرار می گیرد .
> مورد سوم شرکت کنندگان که به عنوان پیشنهاد دهندگان قیمت در رقابت حاضر می شوند مکلفند ضمن رعایت مشخصات معامله و اسناد را در نسخه ا ی که به شهرداری ارائه می نمایند ( پاکت الف ) با قید قبول است امضا و تسلیم نمایند.
این مبحث ادامه دارد

مطالعه بیشتر بستن