المان های قالب

المان پست ها - ماسونری

شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جرم است

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا را منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلام...

ادامه مطلب

مرکز وکلای قوه قضائیه: تحریم، مهر باطل بر ادعا‌های دروغین غرب

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در محکومیت اقدام خصمانه ضد ایران اروپایی‌ها با اعمال تحریم‌های جدید بیانیه‌ای صا...

ادامه مطلب

شرحی بر سومنامبولیسم از دیدگاه حقوق دارا افتخاری ملکی پژوهشگر حقوق پزشکی جلال احدی پژوهشگر حقوق جزا

گفتار اول: تعریف خواب بعضی‌ها خواب را تکرار یک حالت سلامتی می‌دانند و در تعریف آن گفته اند: خواب تکرار یک حالت سلامت است و حالت سختی...

ادامه مطلب

در میزگرد فرصت‌ها و تهدیدهای قانون تسهیل برای نهاد وکالت بررسی شد بعد از تسهیل

  میزگرد «بعد از تسهیل» با هدف بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و راه‌های برون رفت از آسیب‌های احتمالی قانون تسهیل با حضور برخی از نمایند...

ادامه مطلب

دادستان کل کشور: نظارت دادستان بر شعب دادرسی و دادیاری بسیار مهم است

دادستان کل کشور یکی از سیاست‌های کلی قوه قضائیه را رفع اطاله دادرسی، سرعت و دقت در رسیدگی دانست و گفت: نظارت دادستان بر شعب دادرسی و دا...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ پیشفرض

شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جرم است

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا را منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلام...

ادامه مطلب

مرکز وکلای قوه قضائیه: تحریم، مهر باطل بر ادعا‌های دروغین غرب

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در محکومیت اقدام خصمانه ضد ایران اروپایی‌ها با اعمال تحریم‌های جدید بیانیه‌ای صا...

ادامه مطلب

شرحی بر سومنامبولیسم از دیدگاه حقوق دارا افتخاری ملکی پژوهشگر حقوق پزشکی جلال احدی پژوهشگر حقوق جزا

گفتار اول: تعریف خواب بعضی‌ها خواب را تکرار یک حالت سلامتی می‌دانند و در تعریف آن گفته اند: خواب تکرار یک حالت سلامت است و حالت سختی...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ به همراه تصویر کوچک

شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جرم است

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا را منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلام...

ادامه مطلب

مرکز وکلای قوه قضائیه: تحریم، مهر باطل بر ادعا‌های دروغین غرب

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در محکومیت اقدام خصمانه ضد ایران اروپایی‌ها با اعمال تحریم‌های جدید بیانیه‌ای صا...

ادامه مطلب

شرحی بر سومنامبولیسم از دیدگاه حقوق دارا افتخاری ملکی پژوهشگر حقوق پزشکی جلال احدی پژوهشگر حقوق جزا

گفتار اول: تعریف خواب بعضی‌ها خواب را تکرار یک حالت سلامتی می‌دانند و در تعریف آن گفته اند: خواب تکرار یک حالت سلامت است و حالت سختی...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ شطرنجی

شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جرم است

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا را منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلام...

ادامه مطلب

مرکز وکلای قوه قضائیه: تحریم، مهر باطل بر ادعا‌های دروغین غرب

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در محکومیت اقدام خصمانه ضد ایران اروپایی‌ها با اعمال تحریم‌های جدید بیانیه‌ای صا...

ادامه مطلب

شرحی بر سومنامبولیسم از دیدگاه حقوق دارا افتخاری ملکی پژوهشگر حقوق پزشکی جلال احدی پژوهشگر حقوق جزا

گفتار اول: تعریف خواب بعضی‌ها خواب را تکرار یک حالت سلامتی می‌دانند و در تعریف آن گفته اند: خواب تکرار یک حالت سلامت است و حالت سختی...

ادامه مطلب

در میزگرد فرصت‌ها و تهدیدهای قانون تسهیل برای نهاد وکالت بررسی شد بعد از تسهیل

  میزگرد «بعد از تسهیل» با هدف بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و راه‌های برون رفت از آسیب‌های احتمالی قانون تسهیل با حضور برخی از نمایند...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ چندگانه

هفته نامه

شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جرم است

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا را منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلام...

ادامه مطلب

هفته نامه

مرکز وکلای قوه قضائیه: تحریم، مهر باطل بر ادعا‌های دروغین غرب

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در محکومیت اقدام خصمانه ضد ایران اروپایی‌ها با اعمال تحریم‌های جدید بیانیه‌ای صا...

ادامه مطلب

هفته نامه

شرحی بر سومنامبولیسم از دیدگاه حقوق دارا افتخاری ملکی پژوهشگر حقوق پزشکی جلال احدی پژوهشگر حقوق جزا

گفتار اول: تعریف خواب بعضی‌ها خواب را تکرار یک حالت سلامتی می‌دانند و در تعریف آن گفته اند: خواب تکرار یک حالت سلامت است و حالت سختی...

ادامه مطلب

المان های قالب

کاروسل در پست