المان های قالب

المان پست ها - ماسونری

دادستان کل کشور: حقوق عامه با خلأهای قانونی مواجه است

  یکی از موضوعاتی که جزو مصادیق حقوق عامه است و نباید مورد غفلت قرار گیرد، توجه به امر مهم آموزش و به موازات آن تربیت و تزکیه ب...

ادامه مطلب

توضیح مرکز رسانه قوه قضائیه؛ سرنوشت ورود به حرفه سردفتری و برخی مشاغل حقوقی چه خواهد شد؟

  «مطالبه رئیس سازمان ثبت برای خروج سردفتری از قانون تسهیل و برگزاری اختبار جهت سنجش صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری با...

ادامه مطلب

تشریح و تبیین ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی

به موجب قانون مجازات اسلامی، برای این که شخصی را قانون مجازات کند، علاوه بر اینکه آن عمل می‌بایست دارای وصف مجرمانه باشد، شخص مجرم نیز ...

ادامه مطلب

آموزش کارشناسان یک ضرورت

اکرم بهاری غازانی*: نظر به کثرت و تنوع دعاوی مطروحه در محاکم قضائی و اینکه قضات در همه رشته‌های علمی و فنی تخصص ندارند در راستای تحقق د...

ادامه مطلب

وکالت با توقعاتی فاقد وجاهت

بارها با این موضوع برخورد داشته ام و به عینه شاهد این موضوع بوده ام که مراجعه کننده قبل از اینکه از سوابق علمی و تخصص و سابقه ی اجرایی ...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ پیشفرض

دادستان کل کشور: حقوق عامه با خلأهای قانونی مواجه است

  یکی از موضوعاتی که جزو مصادیق حقوق عامه است و نباید مورد غفلت قرار گیرد، توجه به امر مهم آموزش و به موازات آن تربیت و تزکیه ب...

ادامه مطلب

توضیح مرکز رسانه قوه قضائیه؛ سرنوشت ورود به حرفه سردفتری و برخی مشاغل حقوقی چه خواهد شد؟

  «مطالبه رئیس سازمان ثبت برای خروج سردفتری از قانون تسهیل و برگزاری اختبار جهت سنجش صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری با...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ به همراه تصویر کوچک

دادستان کل کشور: حقوق عامه با خلأهای قانونی مواجه است

  یکی از موضوعاتی که جزو مصادیق حقوق عامه است و نباید مورد غفلت قرار گیرد، توجه به امر مهم آموزش و به موازات آن تربیت و تزکیه ب...

ادامه مطلب

توضیح مرکز رسانه قوه قضائیه؛ سرنوشت ورود به حرفه سردفتری و برخی مشاغل حقوقی چه خواهد شد؟

  «مطالبه رئیس سازمان ثبت برای خروج سردفتری از قانون تسهیل و برگزاری اختبار جهت سنجش صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری با...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ شطرنجی

دادستان کل کشور: حقوق عامه با خلأهای قانونی مواجه است

  یکی از موضوعاتی که جزو مصادیق حقوق عامه است و نباید مورد غفلت قرار گیرد، توجه به امر مهم آموزش و به موازات آن تربیت و تزکیه ب...

ادامه مطلب

توضیح مرکز رسانه قوه قضائیه؛ سرنوشت ورود به حرفه سردفتری و برخی مشاغل حقوقی چه خواهد شد؟

  «مطالبه رئیس سازمان ثبت برای خروج سردفتری از قانون تسهیل و برگزاری اختبار جهت سنجش صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری با...

ادامه مطلب

تشریح و تبیین ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی

به موجب قانون مجازات اسلامی، برای این که شخصی را قانون مجازات کند، علاوه بر اینکه آن عمل می‌بایست دارای وصف مجرمانه باشد، شخص مجرم نیز ...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ چندگانه

هفته نامه

دادستان کل کشور: حقوق عامه با خلأهای قانونی مواجه است

  یکی از موضوعاتی که جزو مصادیق حقوق عامه است و نباید مورد غفلت قرار گیرد، توجه به امر مهم آموزش و به موازات آن تربیت و تزکیه ب...

ادامه مطلب

هفته نامه

توضیح مرکز رسانه قوه قضائیه؛ سرنوشت ورود به حرفه سردفتری و برخی مشاغل حقوقی چه خواهد شد؟

  «مطالبه رئیس سازمان ثبت برای خروج سردفتری از قانون تسهیل و برگزاری اختبار جهت سنجش صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری با...

ادامه مطلب

المان های قالب

کاروسل در پست